Placed students

Academic Year Name of Students

Company Name

Salary Package
2017-18 MayurBoravake   1.69 LPA
ShubhamBhanudasNaik
HrishikeshBidgar
AdeshChorge
Ashish Ingale
DnyaneshwarJadhav
ShrikantBapuYashvante
AkshayGanapatRathod
Vikram Rajesh Borde
Raghunath Kailash Mogal

2017-18

 

Ganesh Nalage

 

 

 

1.60 LPA

Academic Year Name of Students Company Name Salary Package
2016-17 KomalGavade 1.68 LPA
Irfan Shaikh
Sunil Shirur
Anil Shirur
SagarBaravkar
Altaph Sayyad
Hammid Sayyad
Sunil Shilimkar
2016-17 BalbhimKamble 1.58 LPA
Ashish Mane
Ashish Kamble
Akash Gole
Shubham Gaikwad
Saurabh Jadhav
RushikeshBhandare
2016-17 Bhakti Khire 1.60 LPA
2016-17 Sadiccha Pansare 1.80 LPA
Academic Year Name of Students Company Name Salary Package
2015-16 Shravan Birajdar 1.70 LPA
Pushkar Vaidya
+ Academic Year 2017-18
Academic Year Name of Students

Company Name

Salary Package
2017-18 MayurBoravake   1.69 LPA
ShubhamBhanudasNaik
HrishikeshBidgar
AdeshChorge
Ashish Ingale
DnyaneshwarJadhav
ShrikantBapuYashvante
AkshayGanapatRathod
Vikram Rajesh Borde
Raghunath Kailash Mogal

2017-18

 

Ganesh Nalage

 

 

 

1.60 LPA

+ Academic Year 2016-17
Academic Year Name of Students Company Name Salary Package
2016-17 KomalGavade 1.68 LPA
Irfan Shaikh
Sunil Shirur
Anil Shirur
SagarBaravkar
Altaph Sayyad
Hammid Sayyad
Sunil Shilimkar
2016-17 BalbhimKamble 1.58 LPA
Ashish Mane
Ashish Kamble
Akash Gole
Shubham Gaikwad
Saurabh Jadhav
RushikeshBhandare
2016-17 Bhakti Khire 1.60 LPA
2016-17 Sadiccha Pansare 1.80 LPA
+ Academic Year 15-16
Academic Year Name of Students Company Name Salary Package
2015-16 Shravan Birajdar 1.70 LPA
Pushkar Vaidya